Kategoriarkiv: Okategoriserade

Ljus och Ljud åk8 v.36-39

OBS! Checklistan är uppdaterad. (Färre mål/punkter att kunna, samt mer detaljerat) Nu dessutom med begreppsförklaringar. Klicka på orden som är markerade(färgade) som länkar för att få en förklaring.

Grundkurs (för betyget E)

Ljud och hörsel

Eleven ska:

 • kunna förklara hur ljud uppstår. Begrepp: förtunningar och förtätningar, materia.
 • kunna beskriva skillnaden på tonhöjd och ljudstyrka. Begrepp: frekvens eller våglängd, amplitud.
 • klara av att mäta ljudets hastighet och känna till hur ljud färdas i luft, vatten och järn (Mäta ljudets hastighet sker vid ett laborationstillfälle)
 • känna till eko, ultraljud och infraljud
 • kunna örats delar och funktion. Viktiga delar/begrepp: trumhinna, hörselben, snäckan, balans.
 • känna till olika skador på hörseln som t.ex. tinnitus och yrsel  (Fördjupning)

 

ear
Örats delar (Läs vidare under länken). Från ljudljus.wordpress.com/orat/

 Spellista från youtube-kanalen:

Fortsätt läsa Ljus och Ljud åk8 v.36-39

Taluppfattning – Stora och små tal V.34-41

Här kan du hitta checklista till kursen, filmer som ger extra träning och stöd, sidor i matematikboken,samt länkar till testa dig själv avsnitt

CHECKLISTA
Bra ord att kunna:
siffror, tal, negativt tal, potens, potensform, bas och exponent, prefix, tiopotens, potens, bas, exponent, tiopotensform, grundpotensform.

För E ska du kunna:

 • förklara hur vårt talsystem är uppbyggt
 • multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1
 • förklara vad ett negativt tal är
 • addera och subtrahera negativa tal
 • skriva tal i potensform
 • namnge stora och små tal
 • räkna med stora och små tal
 • skriva stora och små tal med hjälp av prefix
 • skriva stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform
 • räkna med stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform

För betygen högre än E ska du kunna:

 • att räkna med potenser
 • att räkna multiplikation och division med negativa tal
 • att skriva tal med olika baser
 • att skriva små tal med hjälp av prefix eller i potensform
 • att räkna med tal skrivna i grundpotensform

För mer ingående information kring kunskapskrav hänvisas till selma.friskola.nu

 

Filmer

Räkna med decimaltal (s.10-13 i grundkursen)

 

Negativa tal (s.15-17 i grundkursen)

 

Stora och små tal (s.210-216 i grundkursen)

 

Du hittar även en rad filmer på: http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html
Filmer är kopplade till Matematikboken XYZ, men behandlar samma områden.
Bra filmer för detta område är bl.a.

Matematikboken X
kap. 1.2 Negativa tal
kap 1.4 Tal i decimalform
kap. 2.1 Multiplikation med 10,100,1000

Matematikboken Z
kap. 1.2 Negativa tal (forts.)
kap 1.3 Potenser
kap 1.4 Räkna med potenser
kap 1.5 Små tal och tiopotenser
kap 1.6  Räkna med tiopotenser

 

Boken

Blå kurs (Bas- och repetitionskurs)
Decimaler s.22
Multiplicera med 10, 100, 1000 s.23
Multiplikation med decimaltal s.24-25
Division med decimaltal s.26
Negativa tal s.27-28
Potenser s.29
Stora tal s.220
Prefix för stora tal s.221
Tiopotenser s.222
Multiplicera och dividera med tiopotenser s.223
Tal i grundpotensform s.224

Grön kurs (Grundkurs)
Tiosystemet s.8-9
Multiplikation med decimaltal s.10-11
Division med decimaltal s.12-13
Jämförpris s.14
Negativa tal s.15
Räkna med negativa tal s.16 -17
Tal i potensform s.18-19
Stora tal s.210
Prefix för stora tal s.211
Tiopotenser s.212
Räkna med tal i grundpotensform s.215
Potenser med negativ exponent s.216
Arbeta tillsammans  Sant eller falskt s.217

Röd kurs (Fördjupning för de högre betygen)
Räkna med potenser s.30-31
Multiplikation med negativa tal s.32
Division med negativa tal s.33
Blandade uppgifter med negativa tal s.34
Tal skrivna i olika baser s.35
Uppslaget 1 s.38
Soluppgift och Abelshörna s.39
Räkna med förmögenhet s.225
Prefix och potenser för små tal s.226-227
Stort och smått s.228-229

 

Testa dig själv!
Positionssystemet – matteva (Repetition åk7)
Multiplicera och dividera med decimaltal – matteva (Repetition åk7)
Placera decimaltecknet – matteva (Välj samtliga räknesätt om du känner dig säker. Tänk överslagsräkning)
Kunskapsmatrisen
Negativa tal – matteva
Grundpotensform – matteva
Potenser – matteva (välj bort kvadratrot)

 

Bråk och procent v.16-21

Bråk och Procent v.16-21

Efter vi har arbetat med detta område ska du kunna:

– vad ett bråk är
– skriva ett bråk i bråkform och blandad form
– jämföra storleken på olika bråk
– räkna ut en viss del av ett antal
– addera och subtrahera bråk med olika nämnare
– skriva om bråk till decimalform
– växla mellan procentform, bråkform och decimalform
– räkna ut hur mycket en viss procent av något är
– räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning

Vi kommer också fördjupa oss med:
– om bråk, volym och vikt
– om bråk, förhållande och proportioner
– att räkna ut det nya värdet direkt vid procentuell förändring
– mer om att räkna med procent

Spellista på youtube

Digital träning
Kunskapsmatrisen

Bråkbitar på nätet

Uppskatta storlek på bråk

Förkortning och förlängning av bråk

Träna procent-, bråk- och decimalform

Öva procenträkning (Välj bland olika uttryck och räknesätt för att få ut rätt svar)

Öva procenträkning (Välj lösningsmetod själv)

Genomgång ”Förkortning och förlängning ”(Matteboken.se)

Genomgång ”Andelen av det hela” (Matteboken.se)

Genomgång ”Räkna med procent” (Matteboken.se)

 

En kommun i förfall (Ett SO/NO-projekt)

En kommun i förfall v.16-20

Hur påverkar vi vad som händer i kommunen där vi bor? Vilka delar behöver förbättras? Vem vänder vi oss till?
För att kunna genomföra ert uppdrag behöver ni lägga upp ert arbete i fyra större uppgifter: Förstudien, Nuläget, Framtiden, Påverkan (Uppdraget).

Ni ska titta på hur det ser ut nu och vad det finns för planer för området i framtiden.

Projektbeskrivning

NO-innehåll

I NO fördjupar vi oss kring de stora tekniska system som vår vardag är sammanflätad med dagligen (t.ex. Vattenförsörjning, avloppsrening, elproduktion och återvinning/avfallshantering)

I grupp försöker ni identifiera brister och problem i de tekniska system som ert område berörs av.

Enskilt fördjupar man sig i en av de ovanstående stora tekniska systemen utifrån följande punkter som stöd:

1. Identifiera och analysera ett tekniskt system
Var finns systemet?
Vad gör systemet?
Vilka använder systemet?
Vad består systemet av, dvs vilka komponenter och delsystem ingår i systemet? Samverkar systemet med andra system? mm

2. Teknikens drivkrafter
Vad fanns det för problem eller behov som ledde till systemets utveckling? Hur har systemet förändrats över tid?
Har den tekniska utvecklingen lett till några vetenskapliga framsteg?
Vad tror du om systemets framtid? mm

3. Konsekvenser
Hur har systemet påverkat vår värld tex ekologiskt, ekonomiskt, etiskt och socialt? Är utvecklingen hållbar?
Är systemet sårbart på något sätt och i så fall hur? mm

 Studiestöd

Prezi om avloppsrening och vattenverk
Vattenverk
Avloppsrening
Mer om vattenverk och reningsverk
Film om vattnets väg
Reningsverkens historia

Så kommer elen hem till dig
Mer om ställverk
Hur fungerar en transformator
Hur fungerar en generator
Transformatorstationer
Elens historia

Återvinning Stockholm
Sopor.nu – Information om sophantering och återvinning
Sophanterings historia

Statistiska centralbyrån

 

Fördjupning och upphämtning v.14

Under v.14 kommer ni ha möjlighet att fördjupa er i ämnesområden som vi arbetat med eller jobba ikapp i områden där ni har rester. Om man har rester från ett tidigare område behöver man jobba med detta .

Nedan följer ett antal fördjupningar som du kan välja mellan:

1. Filmen.

I följande film presenteras ett klurigt problem. Din uppgift är att förklara vad som händer i filmen.  Efter filmen följer ett par länkar som kan hjälpa dig i förklaringen (Obs! Svår fördjupning).

Länk 1
Länk 2
Länk 3
Inlämning: En förklaring av vad som sker på filmen på 1 A4-sida

2. Gymnasieförberedande beräkningsfysik
Under det senaste området ”Tryck och densitet” jobbade vi litegrann med beräkningar, men under denna fördjupning kommer ni få möjligheten att pröva svårare beräkningsövningar.
Börja med länken nedan:
Densitet och tryck – beräkningar

Inlämning: Övningar som görs under lektionstid

3. Ytterligare ett miljöproblem.
Under ”Surt och basiskt” pratade vi om miljöproblemet försurning utifrån Orsak-Påverkan-Åtgärd. I denna fördjupning väljer du ett annat miljöproblem som du berättar om utifrån samma punkter. Vad är orsaken? Hur påverkar det miljö och individ? Vad kan vi göra åt det?

Välj mellan följande problem:
– Den globala uppvärmningen
– Uttunningen av ozonlagret
– Utarmning av den biologiska mångfalden
Inlämning:1-2 A4-sidor

4. Östersjön
ösjön
I denna fördjupning ska du berätta om varför Östersjön är ett så känsligt hav och vad det får för följder för de organismer som lever där.
Inlämning:1-2 A4-sidor

Tryck och densitet v.10-14

Tryck och densitet v.10-14
– Om en knappnål av metall sjunker när du släpper den i vattnet, hur kan det då komma sig att en järnbåt lastad med sten inte sjunker?

Under området kommer vi arbeta med denna och många liknande frågor. Ni kommer lära er om begrepp som bl.a. Arkimedes princip, densitet, volym och tryck i vätskor och gaser. Vi kommer börja området med en fördiagnos kring begrepp som t.ex kraft.

I detta inlägg kan du som elev hitta länkar till sidorna i fysikboken som mp3-filer, ordlista, checklista, spellistor på youtube som går igenom de vanligaste begreppen, länkar till SLi-filmer och länkar till övningar och frågor där du kan träna det som du har lärt dig.

Under v.13 kommer ett prov på Tryck och densitet(motsvarar s.30-33,40-47, 114-125 i fysikboken.

Tryck och densitet v.10-14
Materia och densitet – sid 30
Materia och densitet – sid 31
Materia och densitet – sid 32
Sammanfattning 2 – sid 33

Värme – sid 40
Värme – sid 41
Temperatur – sid 42
Temperatur – sid 43
Temperatur – sid 44

Kraft och tryck – sid 108
Kraft och tryck – sid 109
Kraft – sid 110   (rep. från tidigare områden)
Kraft – sid 111 (rep. från tidigare områden)
Kraft – sid 112 (rep. från tidigare områden)
Kraft – sid 113 (rep. från tidigare områden)
Tryck – sid 114
Tryck – sid 115
Tryck – sid 116
Tryck – sid 117
Tryck – sid 118
Sammanfattning 6 – sid 119
Plussidor – sid 120
Plussidor – sid 121
Uppslaget 6 – sid 122
Uppslaget 6 – sid 123

Ord- och checklistor
Checklista
Ordlista

Spellista på Youtube

 

Filmer på SLi
Om Luft (och hur det kommer sig att vi kan flyga)

Om tryck i vätskor och gaser

Mer om tryck

Om materians egenskaper 

 

Testa dig själv
Instuderingsfrågor

Algebra v.10-14

Algebra och ekvationer v.10-14

Algebra är ett kraftfullt verktyg inom matematiken.  Under detta område kommer lära oss nyttan med nyttan med att använda detta verktyg vid problemlösning, beskrivning av mönster och generaliseringar.
Under v.11 kommer vi genomföra en digital diagnos. V.13 så är det prov i algebra och ekvationer.

Efter vi har arbetat med detta område ska du kunna:
– lösa ekvationer
– skilja mellan ett uttryck och en ekvation
– tolka uttryck skrivna med variabler
– förenkla uttryck
– lösa problem med hjälp av ekvationer

Vi kommer också fördjupa oss med:
– mer om problemlösning med hjälp av ekvationer
– mer om uttryck och värdet av ett uttryck
– att beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck

Spellista på youtube

 

Digital träning
Kunskapsmatrisen

Beräkna värdet av ett uttryck

Lös ekvationer (steg för steg)

Ekvationsspel (Skjut ned den räkneoperation som ska göras)

Lektion NO 7BF: To 16/3

Uppgifter till NO-lektion för 7BF på torsdag 16/3 

1. Börja med film: http://sli.se/r/rsNx (Om tryck och krafter i vatten)

2. Repetera s.115-116 i fysikboken.

3. Diskutera följande fråga 2 och 2 i bänkparen:
Om en dykare dyker ned på 10m djup, vart är trycket störst? På magen (undersidan) eller ryggen (ovansidan) (se bild).
IMG_0210

4. Titta på följande youtube-klipp om tryck i vätskor:

5. Gå till ”Gör en laboration” -övningen på s.122 i fysikboken. Läs igenom instruktionerna. Diskutera fyra och fyra. Rita upp hur ni tror vattenstrålarna kommer se ut i er anteckningsbok (OBS! Alla i gruppen ska rita upp i sin bok)

6. Om det blir tid över arbetar ni med ”Fundera mera”-frågorna på s.122.

Lektion tisdag 7/3 NO 7 GP: Tryck och densitet

Detta inlägg gäller framförallt 7GP för deras lektion på Tisdag 7/3, men uppgifter och filmer kan hjälpa alla som vill känna sig ännu mer förberedda inför detta område

1. Titta på film om tryck (Skriv upp ord och begrepp som du inte förstår):
http://sli.se/r/qBJD

2. Varje bänkpar/trio skriver upp 2 frågor som man tycker besvaras i filmen. De får vara hur svåra som helst, men man måste kunna hitta svaren i filmen.

3.Varje grupp läser upp sin svåraste fråga. Övriga grupper svarar på den i sitt NO-block.

4. Läs s.114-118. Svara på frågorna på s.118

5. Fördjupning för de som hinner:
Läs s.120-121. Svara på ”Fundera mera” på s.122, samt ”Räkna med tryck” på s.123

Surt och Basiskt v.2-8

Under detta område kommer vi först repetera kunskaperna kring atomer och joner. Därefter kommer vi arbeta med begrepp som syra, bas, pH, neutralisation, buffert och försurning. Under området kommer vi också att ha två schemabrytande temadagar kring miljö och hållbar utveckling.

I detta inlägg kan du som elev hitta länkar till sidorna i kemiboken som mp3-filer, ordlista, checklista, spellistor på youtube som går igenom de vanligaste begreppen, länkar till SLi-filmer och länkar till övningar och frågor där du kan träna det som du har lärt dig.

För att kunna förstå området syror och baser är det bra med en grundläggande förståelse kring begreppen atomer, joner och kemiska föreningar. Vi kommer repetera dessa begrepp under de första veckorna för att sedan gå över till syror och baser

Under v.8 (7BF och 7NV på torsdag, 7GP och 7MD på fredag)kommer eleverna ha ett prov på surt och basiskt (motsvarar s.64-70, 73, 162-169, samt s.177 i kemiboken).

SURT OCH BASISKT V.2-8

s. 64-70 Grundläggande fakta om syror och baser (E-nivå):
Syror och baser 1 – sid 64
Neutral lösning – sid 65
Syror är vanliga – sid 66
SIV-regeln – sid 67
Baser är inte så vanliga – sid 68
Svaga baser – sid 69
Åtgärder – sid 70

s.162-169 Syror och  Baser 2 (För betygen högre än E):
Joner s.162
Positiva joner – sid 163
Negativa joner – sid 164
Jonbindning – sid 165
Syror och baser 2 – sid 166
Stark och svag syra – sid 167
Baser – sid 168
Neutralisation – sid 169

Sammanfattningar:
Sammanfattning  Syror och baser 1 – sid 73 , Sammanfattning  Syror och baser 2 – sid 177

Ord- och Checklista
Checklista
Ordlista
Kemiska beteckningar

Spellista på youtube (Filmerna i slutet är för kemi 1 på gymnasiet, vilket innebär att den går igenom många delar med fördjupat än vad man behöver kunna i åk7)

 

Filmer på SLi
Kemiska föreningar: http://sli.se/r/rmps

Vardagsexperiment med syror (basnivå): http://sli.se/r/zdTk

Neutalisation: http://sli.se/r/zFm6

Syra- och basreaktioner (gammal film, något svårare): http://sli.se/r/zwX6

 

Testa dig själv!
Spel där du testar dina kunskaper om syror och baser (tre nivåer): http://www.elevspel.se/amnen/kemi/1633-syror-och-baser.html

Begrepps- och ordkunskap kring syror och baser: https://glosor.eu/ovning/syror-och-baser.3985872.html

Instuderingsuppgifter (E-nivå): https://drive.google.com/open?id=0B69SvxSn9my3Rk5iMjQ5ZFN5SmM

Instuderingsuppgifter på del 2: Syror och Baser (s.188 i kemiboken): Uppslaget 5b Beskriv och förklara